ดูพระแท้

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ทรงเจดีย์

 

 

 โครงสร้างศิลปะพิมพ์ทรงและงานช่างของพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ทรงพระประธานที่ได้กล่าวถึงแล้วในบทที่ผ่านมา  พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ทรงที่มีความสำคัญรองลงมาจากพิมพ์ทรงพระประธานที่จะต้องพิจารณาก็คือพระสมเด็จวัดระฆัง  พิมพ์ทรงเจดีย์

            ความสัมพันธ์ของพระสมเด็จวัดระฆังของทั้งสองพิมพ์คือพิมพ์พระประธานกับพิมพ์ทรงเจดีย์  พอจะแยกแยะให้เห็นได้ชัดว่ามีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์หรือมีความคล้ายกันอยู่ไม่มากนัก  ซึ่งหากจะกล่าวถึงความสัมพันธ์ในด้านงานช่างของแต่ละพิมพ์ทรงแล้ว  เค้าโครงงานของพิมพ์เกศบังตูม(บางพิมพ์)  ยังจะคล้ายคลึงและสัมพันธ์กับพิมพ์ทรงเจดีย์ค่อนข้างชัดเจนกว่าพิมพ์พระประธาน  จนแม้กระทั่งผู้ชำนาญการบางท่านก็เคยสับสนถกเถียงกันมาแล้ว
            ส่วนพิมพ์ทรงเจดีย์มีความเหมือนกับพิมพ์พระประธานก็คือ
1.      มีขนาดพอแบ่งได้เป็น  3  ขนาดเช่นกัน  คือ ใหญ่  กลาง  ย่อม  เช่นเดียวกับพิมพ์พระประธาน
อีกทั้งยังแบ่งจำนวนพิมพ์ย่อยได้ในทั้ง  3  ขนาดได้จำนวนแม่พิมพ์ใกล้เคียงกับพิมพ์พระประธาน  แต่ในขณะนี้เชื่อว่าที่พบ  พิมพ์พระประธานมีจำนวนแม่พิมพ์มากกว่าพิมพ์ทรงเจดีย์  คือพิมพ์พระประธานมีไม่น้อยกว่า  15 – 16 แม่พิมพ์  ส่วนพิมพ์ทรงเจดีย์มีอยู่ไม่น้อยกว่า  9 – 10 แม่พิมพ์ โดยอาจพอแบ่งซอยออกได้ขนาดละ 3 แม่พิมพ์เป็นอย่างน้อย
2.      ฟอร์มพระหรือเค้าโครงพิมพ์ทรง
แม้แต่ขนาดของพิมพ์ทรงเจดีย์ในแต่ละขนาดหรือแต่ละพิมพ์นั้นก็เท่ากันกับพิมพ์พระประธาน  หรือพิมพ์ใหญ่  เพราความเชื่อว่าขนาดใหญ่ของพิมพ์พระประธานคือขนาดใหญ่ที่สุดของพระสมเด็จวัดระฆัง  ซึ่งขอยืนยันว่าความเข้าใจเรื่องขนาดเล็กใหญ่ในพระสมเด็จวัดระฆังเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน  เพราะแท้ที่จริงแล้วพระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ทรงเจดีย์ขนาดใหญ่หรือฟอร์มใหญ่  ก็มีขนาดเท่ากับขนาดใหญ่หรือฟอร์มใหญ่ของพิมพ์พระประธาน
ความยากง่ายในการพบพระสมเด็จวัดระฆัง  พิมพ์ทรงเจดีย์
บางคำถามก็เกี่ยวกับโอกาสในการแสวงหาพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์พระประธาน กับพิมพ์ทรงเจดีย์  อย่างไหนจะพบง่ายหรือยากกว่ากัน
            คงต้องตอบว่า  หากเปรียบเทียบเอาพิมพ์พระประธานใหญ่เอ  ซึ่งหมายถึงฟอร์มใหญ่  มีเส้นแซมใต้หน้าตักและมีเกศทะลุซุ้ม  กับพิมพ์ทรงเจดีย์ฟอร์มใหญ่เอ  ซึ่งมีเกศทะลุซุ้มเช่นกัน แต่เกศของพิมพ์ทรงเจดีย์เอ  มีเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่มักเรียกกันว่า “เกศป่อง” และพิมพ์นี้นับว่ามีความยากในการแสวงหาและโอกาสที่จะพบได้พบ ๆ กับพิมพ์พระประธานเอทีเดียว
            ส่วนฟอร์มรอง ๆ ลงมา  คือ ฟอร์มกลาง ๆ  หรือฟอร์มย่อม ๆ ยังมีโอกาสพบได้ง่ายกว่าพิมพ์พระประธานในขนาดเดียวกัน

โครงสร้างศิลปะพิมพ์ทรงของพระสมเด็จวัดระฆัง  พิมพ์ทรงเจดีย์
            เมื่อกล่าวถึงชื่อพิมพ์  “ทรงเจดีย์” สมควรอย่างยิ่งที่ต้องยกย่องปรมาจารย์พระเครื่องรุ่นลายครามที่เป็นผู้ตั้งชื่อพิมพ์พระสมเด็จ  (โดยเฉพาะชื่อพิมพ์ “ทรงเจดีย์”)  ซึ่งส่อให้เห็นชัดว่าฟอร์มพระสมเด็จพิมพ์นี้  โดยเฉพาะพิมพ์เอ  หรือฟอร์มใหญ่แบบเกศทะลุซุ้มนั้นมีเค้าโครงเปรียบเทียบได้กับเค้าโครงขององค์พระเจดีย์  อันเป็นประติมากรรมสำคัญที่ปรากฏอยู่ทุกวัด  ไม่เพียงช่างได้สื่อให้เห็นว่าฟอร์มพระสมเด็จพิมพ์นี้เหมือนกับรูปทรงพระเจดีย์เท่านั้น  แต่ยังช่วยสื่อ – ส่ง  แต่งเติมให้เกิดความศรัทธาเสื่อมใส  และควรค่าแก่การกราบไหว้บูชายิ่ง ๆ ขึ้นไปอีก
            ดังที่กล่าวแล้วว่าอาจแบ่งขนาดพระและฟอร์มพระสมเด็จพิมพ์ทรงเจดีย์ออกเป็น  3  ฟอร์ม  3  ขนาด  คือ ใหญ่  กลาง และย่อม
            สำหรับขนาดใหญ่นั้น  ต้องขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าพิมพ์ทรงเจดีย์แม่พิมพ์เอ  ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มพิมพ์ขนาดใหญ่  จะมีขนาดใหญ่พอกับพิมพ์พระประธานเอ  โดยมีขนาดความกว้างยาวใกล้เคียงกัน  คือระหว่าง  2.3* 3.5  เซนติเมตร  โดยประมาณ  ขึ้นอยู่กับการตัดพิมพ์  แต่ก็คงจะต่างกันไม่มากนัก
            ในส่วนของความหนานั้น  พิมพ์ทรงเจดีย์มักจะมีความหนามากกว่าพิมพ์พระประธาน  แต่มิได้หมายความว่าทั้งหมด  แต่ความหนาพื้นฐานของพิมพ์ทรงเจดีย์นั้นก็ใกล้เคียงกับความหนาของพิมพ์ทรงพระประธาน  คือประมาณ  0.5 เซนติเมตร 

เก่ง กำแพง

เก่ง กำแพง เก่ง กำแพง

ร้านพระเครื่อง